Oznámenie – termín konania Valného zhromaždenia

O Z N Á M E N I E

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

11. apríla 2015 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2014 a plán hospodárenia na rok 2015
4. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2014
5. Správa dozornej rady
6. Diskusia16
7. Správa mandátovej komisie
8. Uznesenie a záver

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva alebo blízku osobu. Pozvánky zasielame poštou.