Zhromaždenie pozemkového spoločenstva

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

23. marca 2019 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

 

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2018, schválenie účtovnej závierky a plán hospodárenia na rok 2019
 4. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2018
 5. Správa dozornej rady
 6. Prejednanie a schválenie žiadosti o odpredaj časti pozemkov UJS-PS
 7. Doplňujúce voľby členov dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 25.2.2019

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov