OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadanie riadneho Zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

18. marca 2023 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

v sále Kultúrneho domu s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2022 a celé volebné obdobie, schválenie účtovnej závierky za rok 2022 a plán hospodárenia na rok 2023
 4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2022
 5. Správa dozornej rady
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Návrh na prerozdelenia zisku za rok 2022
 8. Voľby členov výboru a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú podielnici spoločnosti s riadnou pozvánkou.

Podielnik môže byť zastúpený iným členom spoločenstva, rodinným príslušníkom, inou blízkou osobou alebo členom výboru na základe splnomocnenia, ktoré predloží pri prezentácií.

Vzhľadom na závažnosť programu výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti očakáva maximálnu účasť podielnikov.


V Kojšove 16.2.2023

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

9. júla 2022 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove v zmysle paragrafu 14 odsek 1 Z. č. 97/2013 o PS s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
 3. Prejednanie lyžiarského stredika Skipark KH s dotknutými vlastníkmi (zasnežovacie jazero).
 4. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2021, schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a plán hospodárenia na rok 2022
 5. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2021
 6. Správa dozornej rady
 7. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku za rok 2021
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Uznesenie

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

V Kojšove 2.6.2022

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

21. augusta 2021 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove v zmysle paragrafu 14 odsek 1 Z. č. 97/2013 o PS s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019 a 2020, schválenie účtovnej závierky za rok 2019, 2020 a plán hospodárenia na rok 2021
 4. Správa o inventarizácií majetku UJS, PS, Kojšov k 31.12.2019 a 31.12.2020
 5. Správa dozornej rady za rok 2019 a rok 2020
 6. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2019 a z roku 2020
 7. Prejednanie žiadosti p. Jána Mackovjaka, Školská 11/139 Margecany o odčlenení a o vyňatí pozemkov zo spoločenstva UJS PS Kojšov.
 8. Informácie o situácií na KH v súvislosti s výstavbou lyžiarského strediska SkyPark Kojšovská Hoľa.
 9. Diskusia
 10. Správa mandátovej a návrhovej komisie
 11. Návrh uznesenia
 12. Ukončenie

Vzhľadom na dôležitosť programu je Vaša účasť nutná.

Ďalej oznamujeme: V prípade že sa riadneho VZ nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorý disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov termín mimoriadneho VZ je stanovený na deň 21.08.2021 o 14:00 hod.

 

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 16.7.2021

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov