OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej Spoločnosti-Pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojím podielnikom, že Valné zhromaždenie,

ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.10.2020 z dôvodu prijatých opatrení krízovým štábom, ako aj pandemickou komisiou zo dňa 10.10.2020 a následne schválených vládou SR, ktoré nadobudnú platnosť 15.10.2020 sa NEUSKUTOČNÍ !

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

24. októbra 2020 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove v zmysle paragrafu 14 odsek 1 Z. č. 97/2013 o PS s týmto programom:

  1. Prezentácia a otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019, schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a plán hospodárenia na rok 2020
  4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2019
  5. Správa dozornej rady
  6. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2019
  7. Prejednanie žiadosti o odčlenenie pozemku.
  8. Diskusia
  9. Správa mandátovej komisie
  10. Uznesenie

Ďalej oznamujeme: V prípade že sa riadneho VZ nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorý disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov termín mimoriadneho VZ je stanovený na deň 24.10.2020 o 14:00 hod.

Zároveň Výbor UJS PS žiada členov o účasť a dodržiavanie všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov, ktoré sú prijate v súvislosti so zamedzením šírenia infekčnej nákazy COVID 19.

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 23.9.2020

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

OZNAM

Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom spoločenstva, že sa bude realizovať rekonštrukcia a výstavba manipulačných a skladovacích priestorov v časti budovy PS – Kojšov 305.

Týmto oznamujeme spolupodielníkom, ktorí majú záujem zúčastniť sa brigády aby sa prihlásili u pracovníkov UJS-PS, Ing. Vasil Leško – predseda, Bc. Vasil Ščurko – samostatný technik, ktorí Vám poskytnú bližšie informácie.

Odmeňovanie za vykonanú prácu bude vykonávané podľa platných právnych predpisov o odmeňovaní a zásad o odmeňovaní UJS PS Kojšov.

V Kojšove 4. 7. 2019