Oznámenie o vyplácaní dividend

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojim členom, že výplata dividend zo zisku za rok 2016 sa uskutoční v dňoch :

23. februára 2017 t.j. vo štvrtok v čase od 7,30 hod do 14,00 hod

V piatok 24. februára 2017  v čase od 7,30 hod do 13,00 hod 

Vždy: v budove Urbariátu Kojšov č.d. 305.

V prípade preberania dividend inou osobou  je potrebné predložiť stručné písomné splnomocnenie podpísané splnomocnencom.