Zhromaždenie pozemkového spoločenstva

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

23. marca 2019 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

 

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2018, schválenie účtovnej závierky a plán hospodárenia na rok 2019
 4. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2018
 5. Správa dozornej rady
 6. Prejednanie a schválenie žiadosti o odpredaj časti pozemkov UJS-PS
 7. Doplňujúce voľby členov dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 25.2.2019

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

Oznámenie o vyplácaní dividend

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojim členom, že výplata dividend zo zisku za rok 2018 sa uskutoční v dňoch :

26. februára 2019 t.j. v utorok v čase od 7,30 hod do 13,00 hod

27. februára 2019 t.j. v stredu  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

28. februára 2019 t.j. v štvrtok  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

Vždy: v budove Urbariátu Kojšov č.d. 305.

V prípade preberania dividend inou osobou  je potrebné predložiť stručné písomné splnomocnenie podpísané splnomocnencom.

 

Ťažba za 1. polrok 2018

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2018

Priemerné náklady (mesačné) na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2018

Priame (mesačné) náklady v € na ťažbu dreva podľa LO a Celkom

 

Priemerné priame náklady (mesačné) na približovanie P -OM v €/m3 v roku 2018

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

Priemerné náklady na Ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.06.2018

 

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.06.2018

Priemerné náklady na Ťažbu+Približovanie podľa LO od začiatku roka 2018 v €/m3, stav k 30.06.2018

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2018

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2018

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2018

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2018, stav k 30.06.2018

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2018, stav k 30.06.2018