OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS


Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadanie riadneho Zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

16. marca 2024 t.j. v sobotu o 12:30 hod.

v sále Kultúrneho domu s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2018, schválenie účtovnej závierky za rok 2023
 4. Plán hospodárenia na rok 2024
 5. Správa o inventarizácii majetku UJS-PS k 31.12.2023
 6. Správa Dozornej rady za rok 2023
 7. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2023
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Uznesenie
 11. Ukončenie a občerstvenie

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú podielnici spoločnosti s riadnou pozvánkou.

Podielnik môže byť zastúpený iným členom spoločenstva, rodinným príslušníkom, inou blízkou osobou alebo členom výboru na základe splnomocnenia, ktoré predloží pri prezentácií.

Vzhľadom na závažnosť programu výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti očakáva maximálnu účasť podielnikov.

V Kojšove 5.2.2024

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

Pozvánka + Splnomocnenie tlač

OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadanie riadneho Zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

18. marca 2023 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

v sále Kultúrneho domu s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2022 a celé volebné obdobie, schválenie účtovnej závierky za rok 2022 a plán hospodárenia na rok 2023
 4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2022
 5. Správa dozornej rady
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Návrh na prerozdelenia zisku za rok 2022
 8. Voľby členov výboru a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú podielnici spoločnosti s riadnou pozvánkou.

Podielnik môže byť zastúpený iným členom spoločenstva, rodinným príslušníkom, inou blízkou osobou alebo členom výboru na základe splnomocnenia, ktoré predloží pri prezentácií.

Vzhľadom na závažnosť programu výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti očakáva maximálnu účasť podielnikov.


V Kojšove 16.2.2023

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej Spoločnosti-Pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojím podielnikom, že Valné zhromaždenie,

ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.10.2020 z dôvodu prijatých opatrení krízovým štábom, ako aj pandemickou komisiou zo dňa 10.10.2020 a následne schválených vládou SR, ktoré nadobudnú platnosť 15.10.2020 sa NEUSKUTOČNÍ !