OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadanie riadneho Zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

18. marca 2023 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

v sále Kultúrneho domu s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2022 a celé volebné obdobie, schválenie účtovnej závierky za rok 2022 a plán hospodárenia na rok 2023
 4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2022
 5. Správa dozornej rady
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Návrh na prerozdelenia zisku za rok 2022
 8. Voľby členov výboru a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú podielnici spoločnosti s riadnou pozvánkou.

Podielnik môže byť zastúpený iným členom spoločenstva, rodinným príslušníkom, inou blízkou osobou alebo členom výboru na základe splnomocnenia, ktoré predloží pri prezentácií.

Vzhľadom na závažnosť programu výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti očakáva maximálnu účasť podielnikov.


V Kojšove 16.2.2023

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov