OZNAM

Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom spoločenstva, že sa bude realizovať rekonštrukcia a výstavba manipulačných a skladovacích priestorov v časti budovy PS – Kojšov 305.

Týmto oznamujeme spolupodielníkom, ktorí majú záujem zúčastniť sa brigády aby sa prihlásili u pracovníkov UJS-PS, Ing. Vasil Leško – predseda, Bc. Vasil Ščurko – samostatný technik, ktorí Vám poskytnú bližšie informácie.

Odmeňovanie za vykonanú prácu bude vykonávané podľa platných právnych predpisov o odmeňovaní a zásad o odmeňovaní UJS PS Kojšov.

V Kojšove 4. 7. 2019

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

23. marca 2019 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

 

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej, volebnej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2018, schválenie účtovnej závierky a plán hospodárenia na rok 2019
 4. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2018
 5. Správa dozornej rady
 6. Prejednanie a schválenie žiadosti o odpredaj časti pozemkov UJS-PS
 7. Doplňujúce voľby členov dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa volebnej komisie
 11. Uznesenie
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 25.2.2019

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

Oznámenie o vyplácaní dividend

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojim členom, že výplata dividend zo zisku za rok 2018 sa uskutoční v dňoch :

26. februára 2019 t.j. v utorok v čase od 7,30 hod do 13,00 hod

27. februára 2019 t.j. v stredu  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

28. februára 2019 t.j. v štvrtok  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

Vždy: v budove Urbariátu Kojšov č.d. 305.

V prípade preberania dividend inou osobou  je potrebné predložiť stručné písomné splnomocnenie podpísané splnomocnencom.