Oznámenie o vyplácaní dividend

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojim členom, že výplata dividend zo zisku za rok 2018 sa uskutoční v dňoch :

26. februára 2019 t.j. v utorok v čase od 7,30 hod do 13,00 hod

27. februára 2019 t.j. v stredu  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

28. februára 2019 t.j. v štvrtok  v čase od 7,30 hod do 13,30 hod 

Vždy: v budove Urbariátu Kojšov č.d. 305.

V prípade preberania dividend inou osobou  je potrebné predložiť stručné písomné splnomocnenie podpísané splnomocnencom.