OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR pre koronavírus, ktorý vydal plošný zákaz organizovať akýchkoľvek spoločenských podujatí, sa riadne Zhromaždenie pozemkového spoločenstva neuskutoční v stanovenom termíne.

Náhradný termín konania zhromaždenie pozemkového spoločenstva bude zverejnení na webovom sídle URJS ako aj prostredníctvom dostupných masovokomunikačných prostriedkov.

V Kojšove 9.3.2020

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

14. marca 2020 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

 

  1. Prezentácia a otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019, schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a plán hospodárenia na rok 2020
  4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2019
  5. Správa dozornej rady
  6. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2019
  7. Diskusia
  8. Správa mandátovej komisie
  9. Uznesenie
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 7.2.2020

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov