Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

14. marca 2020 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove s týmto programom:

 

  1. Prezentácia a otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019, schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a plán hospodárenia na rok 2020
  4. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2019
  5. Správa dozornej rady
  6. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2019
  7. Diskusia
  8. Správa mandátovej komisie
  9. Uznesenie
Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 7.2.2020

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov