Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

 

 Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

21. augusta 2021 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove v zmysle paragrafu 14 odsek 1 Z. č. 97/2013 o PS s týmto programom:

 1. Prezentácia a otvorenie
 2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2019 a 2020, schválenie účtovnej závierky za rok 2019, 2020 a plán hospodárenia na rok 2021
 4. Správa o inventarizácií majetku UJS, PS, Kojšov k 31.12.2019 a 31.12.2020
 5. Správa dozornej rady za rok 2019 a rok 2020
 6. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku z roku 2019 a z roku 2020
 7. Prejednanie žiadosti p. Jána Mackovjaka, Školská 11/139 Margecany o odčlenení a o vyňatí pozemkov zo spoločenstva UJS PS Kojšov.
 8. Informácie o situácií na KH v súvislosti s výstavbou lyžiarského strediska SkyPark Kojšovská Hoľa.
 9. Diskusia
 10. Správa mandátovej a návrhovej komisie
 11. Návrh uznesenia
 12. Ukončenie

Vzhľadom na dôležitosť programu je Vaša účasť nutná.

Ďalej oznamujeme: V prípade že sa riadneho VZ nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorý disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov termín mimoriadneho VZ je stanovený na deň 21.08.2021 o 14:00 hod.

 

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

 

V Kojšove 16.7.2021

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov

OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej Spoločnosti-Pozemkové spoločenstvo Kojšov oznamuje svojím podielnikom, že Valné zhromaždenie,

ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.10.2020 z dôvodu prijatých opatrení krízovým štábom, ako aj pandemickou komisiou zo dňa 10.10.2020 a následne schválených vládou SR, ktoré nadobudnú platnosť 15.10.2020 sa NEUSKUTOČNÍ !

OZNAM

Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom spoločenstva, že sa bude realizovať rekonštrukcia a výstavba manipulačných a skladovacích priestorov v časti budovy PS – Kojšov 305.

Týmto oznamujeme spolupodielníkom, ktorí majú záujem zúčastniť sa brigády aby sa prihlásili u pracovníkov UJS-PS, Ing. Vasil Leško – predseda, Bc. Vasil Ščurko – samostatný technik, ktorí Vám poskytnú bližšie informácie.

Odmeňovanie za vykonanú prácu bude vykonávané podľa platných právnych predpisov o odmeňovaní a zásad o odmeňovaní UJS PS Kojšov.

V Kojšove 4. 7. 2019