OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že dňa

9. júla 2022 t.j. v sobotu o 12,30 hod.

sa uskutoční  zasadnutie riadneho Zhromaždenia pozemkového spoločenstva v sále Kultúrneho domu v Kojšove v zmysle paragrafu 14 odsek 1 Z. č. 97/2013 o PS s týmto programom:

  1. Prezentácia a otvorenie
  2. Voľba pracovných komisii – mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice
  3. Prejednanie lyžiarského stredika Skipark KH s dotknutými vlastníkmi (zasnežovacie jazero).
  4. Správa o činnosti Výboru a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2021, schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a plán hospodárenia na rok 2022
  5. Správa o inventarizácií majetku k 31.12.2021
  6. Správa dozornej rady
  7. Prejednanie a schválenie prerozdelenia zisku za rok 2021
  8. Diskusia
  9. Správa mandátovej komisie
  10. Uznesenie

Poučenie: V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia je možné písomne splnomocniť na zastupovanie svojej osoby iného člena nášho spoločenstva blízku osobu alebo niektorého člena výboru. 
Pozvánky zasielame poštou.

V Kojšove 2.6.2022

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov