Z histórie Urbariátu Kojšov

Bývalí urbarialisti v regióne obce Kojšov hospodárili na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch zapísaných v pozemkovej knihe, v katastrálnom území Kojšov, v pozemno knižných vložkách (zápisniciach – ďalej len PKV) číslo 252 a 251 s najstaršími zápismi z roku 1884.

Zo zachovaných dokumentov jednaní – zápisníc zo zasadaní výboru je vidieť, že rozhodovanie bolo kolektívne. Na čele výboru bol predseda, o hospodárenie a ekonomickú časť sa staral lesný gazda, peňažné náležitosti spravoval pokladník a potom boli ostatní členovia výboru. Zo zasadaní zapisovateľ vyhotovoval stručné zápisnice písané rukopisom v knihe zápisníc, ktoré podpisovali overovatelia.
Výbor prejednával výrobné problémy, stanovoval ceny dreva, vyberal z ponuky odberateľov, prejednával hospodárenie a ekonomický výsledok na konci roku, odmenu – plat a naturálne náležitosti horára, v štyridsiatych rokoch riešil aj vypracovávanie prvých lesných hospodárskych plánov, pripravoval Valné zhromaždenia. No zároveň riešil aj priestupky za škody spôsobené pastvou alebo neoprávnenými výrubmi stromov jednotlivcami, za čo určoval aj peňažné sankcie.

V rokoch 1934 až 1936 bola od Grécko-katolíckej cirkvi do majetku spoločnosti zakúpená budova Grécko-katolíckej ľudovej školy na parcele číslo 52/1 a zapísaná dňa 16.11.1939 v pozemnoknižnej vložke číslo 485 na Bývalých urbarialistov v Kojšove. Tento Urbársky dom bol až do dokončenia novej školy využívaný pre vyučovanie nižších ročníkov školopovinných detí potom bol čiastočne opravený a využívaný pre zasadanie výboru a valných zhromaždení. Táto nehnuteľnosť bola v roku 1957 darovacou zmluvou bezplatne darovaná do vlastníctva Československého štátu – Miestneho národného výboru v Kojšove.Zápisnice z výboru a Valných zhromaždení sa viedli  a zachovali od rokov 1941 až do roku 1950.

V tridsiatich rokoch 20.-tého storočia skupina urbárnikov – občanov združila finančné prostriedky a od mesta Košice odkúpila časť lesného majetku v lokalite Jedlinka vo výmere 105,875 ha, ktorý bol na týchto podielnikov zapísaný v pozemnoknižnej vložke číslo 477 dňa 17. decembra 1937. Prvotný názov spoločnosti bol:  „Spoluučastinári zakúpeného lesa od mesta Košíc – Jedlinka v Kojšove“, neskôr v roku 1945 vystupujú pod názvom „Skupina bývalých urbárnikov J.Jakubisko a spol. Kojšov“. Obdobne ako u bývalých urbarialistov aj v tejto spoločnosti bolo obdobné organizačné zloženie výboru a kolektívne rozhodovanie.Zápisnice z výboru a Valných zhromaždení sa viedli  a zachovali od rokov 1937 až do roku 1950.

V oboch spoločnostiach sa v rôznych funkciách členov výboru podieľali menovite títo Kojšovskí občania: Varecha Michal, Ščurko Andrej, Kuchta Peter, Fabišik Andrej, Mackovjak Juraj, Šenkovič Ondrej, Merva Andrej, Zimovjan Ján, Thur Juraj, Lazár Ján, Hadbavný Peter, Graban Jozef, Leško Ján, Jakubisko Ján, Kačmarik Ján, Daniel Juraj, Verba Michal, Leško Michal, Daniel Jozef, Fabišík Ján, Janov Juraj, Mackovjak Ján, Varecha Mikuláš, Lazár Andrej, Leško Jozef – Eliaš, Jenčuš Jozef – Matiskanin, Zákutný Michal, Kačmarik Ján, Tancár Michal, Tancár Ján, Petrov Andrej, Maliňák Ján, Graban Vasil, Varecha Vasil, Kundrát Jozef, Kiovský Jozef.

Hospodárenie v oboch spoločnostiach sa ukončilo v roku 1958, kedy Rozhodnutiami Odboru poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva Rady Okresného národného výboru v Gelnici, bolo podľa zákona SNR 2/1958 hospodárenie na lesných pozemkoch odovzdané Krajskej správe lesov v Košiciach a na poľnohospodárskych pozemkoch Jednotnému roľníckemu družstvu v Kojšove. V PKV 251 ktorá zahŕňala lúky a pasienky, dokonca bolo v roku 1950 odňaté aj vlastnícke právo a vložené do vlastníctva JRD Kojšov.

Počas obhospodarovania štátnymi lesami boli tieto spoločenstevné lesy začlenené do Lesného hospodárskeho celku Margecany, ktorý organizačne patril pod Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo Košice, Lesný závod Margecany, polesie Kojšov. Štátne lesy, počas svojho hospodárenia prešli rôznymi organizačnými zmenami, naposledy lesy týchto našich spoločnosti boli obhospodarované Lesnou správou Margecany.
Vyznaným obdobím boli sedemdesiate roky, kedy na základe rozhodnutí vtedajšieho Ministerstva lesného a vodného hospodárstva sa z prostriedkov fondu Prác celospoločenského významu (PCV) začali zalesňovať nevyužívané poľnohospodárske pôdy. Na našich pozemkoch to boli bývalé pasienky na Kojšovskej holi v lokalitách Džariky, Prehyby, Tokáreň, Pálenice – uboč, Peciská, Brest, ktoré boli zalesnené väčšinou drevinou smrek na celkovej výmere cca 140 ha.
Obdobne sa z PCV na výkone Hradenia bystrín vykonala úprava a regulácia vodného toku Jedlinský potok cez obec Kojšov v časti Potok, ktorý vykonal LZ Margecany prostriedkami Technicko-hospodárskej správy.
Lesné pozemky boli obhospodarované na základe decenálnych Lesných hospodárskych plánov, ktorých plnenie bolo prísne kontrolované zo strany orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
Nezanedbateľným významom tohto obdobia bolo masívne sprístupňovanie lesných pozemkov výstavbou naprojektovaných lesných ciest, zvážnic, vrátane zariadení ako mosty, priepusty, odvodňovacie priekopy.

Po roku 1989 pri zmene politicko-spoločenských pomerov a prijatí legislatívnych noriem na prinavrátenie majetku a reštitučných nárokov, sa v obci Kojšov vytvoril akčný výbor v zložení Mackovjak Michal, PhDr.Petrov Andrej, Thur Ján, Ščurko Michal a Onderčo Ján.
Tento výbor zorganizoval dňa 21.4.1991 Prvé obnovné rokovanie účastinárov Jakubiskovej spoločnosti a Urbariátu obce Kojšov, za účasti 54 členov. Na tomto zasadaní prítomných oboznámili s reštitučným zákonom, bol zvolený výbor v zložení: Predseda Ščurko Michal, tajomník PhDr.Petrov Andrej a členovia Thur Ján, Onderčo Ján a Mackovjak Michal. V uznesení bolo uložené výboru sformulovať a odoslať žiadosť o prinavrátenie lesov oboch spoločností.
V ďalšom období výbor zabezpečoval žiadosti a jednania na Obvodnom úrade v Gelnici, s Vsl.štátnymi lesmi LZ Margecany, vybavovanie identifikačného čísla, vypracovanie stanov spoločnosti ich prijatie a registráciu na Ministerstve vnútra. Výsledkom práce tohto výboru bola dohoda o odovzdaní lesného majetku Urbariátu a Jakubiskovej spoločnosti zo strany Vsl.ŠL v auguste až októbri 1992 a uzavretie Zmluvy o ekonomickom prenájmu pre ďalšie hospodárenie, súčasne s vykonávaním odbornej správy odborným lesným hospodárom Ing. Cehlárom, ktorý bol vedúcim LS Margecany.

Na valnom zhromaždení 7.3.1993 bolo zvolené nové predstavenstvo v zložení Daniel Michal predseda, Ing.Leško Vasil – podpredseda, PhDr.Petrov Ondrej – tajomník, Fabišíková Terézia – ekonómka, členovia Leško Ján, Thur Ján, Dr.Zákutný Michal. Za revízorov účtov boli zvolení Ščurko Michal a Onderčo Ján.
Toto predstavenstvo urobilo zaslúžilú činnosť vo vybavovaní a zisťovaní vlastníckych vzťahov na geodézii, správe katastra a pozemkovom úrade ako aj vypracovávanie zoznamov spolupodielníkov z vtedajších PKV. Bola skutočne mravenčia práca na ktorej najväčší podiel mal predseda pán Daniel Michal. Započali aj s vysporadúvaním súkromných pozemkov na Kojšovskej holi a ich prinávratením do vlastníctva pôvodným vlastníkom.
Významným bolo valné zhromaždenie z 11.12.1994, na ktorom sa hospodárenie Urbariatu a Jakubiskovej spoločnosti zlúčilo v jeden celok a zároveň bolo prijaté uznesenie, že po prevzatí lesných pozemkov na Kojšovskej holi budú aj tieto predmetom spoločného hospodárenia. Bola zrušená registrácia na Ministerstve vnútra a spoločnosť sa zaregistrovala na Obecnom úrade Kojšov, pod názvom Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov. Orgánmi spoločnosti sa stali Valné zhromaždenie, výbor a dozorná rada. Sídlom spoločnosti sa v roku 1995 stali prenajaté priestory rodinného domu Kojšov 237.

V roku 1995 vstúpil do platnosti nový Zákon o pozemkových spoločenstvách č.181/1995, na základe ktorého sa spoločnosť zaregistrovala na Obvodnom úrade v Gelnici v registri pozemkových spoločenstiev, ako spoločnosť bez právnej subjektivity dňa 29.12.1995
Proces odovzdávania majetku súkromných vlastníkov na Kojšovskej holi boli zavŕšený až 25.6.1996, kedy aj bola vypracovaná nová dohoda o odovzdaní majetku všetkých troch subjektov.
V roku 1996 sa prvýkrát začalo s vyplácaním podielov za rok 1995 v jednotne stanovenej sume 200 Sk za jeden podiel.
Ku 31.12.1996 bol ukončený ekonomický prenájom s Vsl.ŠL, Lesným závodom Margecany a spoločnosť od 1.1.1997 započala samostatné hospodárenie pod odbornou správou odborného lesného hospodára, ktorým bol pán Hadbavný Peter. Funkciu lesníka vykonával Martoň Ján, ekonomiku a účtovníctvo vykonávala Fabišíková Terézia.

Spoločnosť postupne vybudovala svoju materiálnu aj organizačnú základňu, potrebnú pre fungovanie, zaviedlo sa pravidelné zasadanie výkonného orgánu spoločnosti – predstavenstva a každoročné zasadanie Valného zhromaždenia s predkladaním správ o činnosti predstavenstva, hospodárení, stave majetku a jeho inventarizácii, ako aj plánoch na nasledujúci rok. Vyplácanie dividend sa vykonávalo každoročne na základe dosiahnutého zisku a podľa výšky podielu spoločníka v jednotlivých častiach spoločnosti.
V rokoch 1997 – 1998 spoločnosť vykonala rekonštrukciu chaty Jedlinka, ktorá slúžila členom spoločnosti na relaxáciu a oddych v prírode.
V rokoch 1998 až 2000 došlo k personálnym zmenám vo funkcii ekonómky odišla pani Fabišíková, nastúpila p.Bátorová a ju vystriedala p.Imlingová Eva; vo funkcii lesník   odišiel Martoň a od 1.4.1998 ho vystriedal Molčák Ján.

Na Valnom zhromaždení 11.3.2000 bolo zvolené nové predstavenstvo pod vedením predsedu pána Daniela Michala, JUDr.Janikov Jozef – člen pre právne otázky,, PHDr.Petrov Andrej – tajomník, Dr.Zákutný Michal – člen pre ekonomické otázky  a Ing.Ščurko Jaroslav – podpredseda. Do dozornej rady Mackovjak Ján – predseda, Ing.Leško Vasil a Onderčo Ján členovia.
V októbri roku 2001 tragicky zomrel lesník Molčák Ján a na jeho miesto nastúpil 1.4.2002 lesník Verba Michal. Ku 31.3.2002 odišiel z predstavenstva  JUDr. Janikov Jozef a namiesto neho prišiel Mackovjak Ján – Vojašin. Spoločnosť v roku 2002 pre prevádzkové účely zakúpila nové vozidlo NIVA.
Ku 31.12.2003 skončila platnosť prevzatého Lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) a od 1.1.2004 bol pre spoločnosť vypracovaný nový LHP s platnosťou na roky 2004 – 20013. Tento LHP bol vypracovaný pre Lesný užívateľsky celok: Urbariát Kojšov, ktorý sa nachádzal na Lesných hospodárskych celkoch Margecany a Gelnica, pre užívateľa Urbárska a Jakubisková spoločnosť, PS Kojšov.
Pán Daniel Michal, ktorý bol dlhoročným predsedom spoločnosti 11.3.2004 oznámil predstavenstvu, že sa vzdáva funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov. Do funkcie predsedu bol predstavenstvom navrhnutý Ing.Ščurko Jaroslav, ktorý po odsúhlasení na Valnom zhromaždení prevzal funkciu dňa 1.7.2004.
Pre prevádzku výroby a lesnú hospodársku evidenciu (LHE) sa na Urbariáte zaviedol softvér LHKE Foresta ako aj internetové pripojenie. Pre zoznam podielnikov sa vypracoval program v Exceli  a celý výpočet podielov sa previedol do digitálnej podoby.

Ku 1.1.2005 Ing.Ščurko Jaroslav prevzal od Hadbavného Petra aj funkciu odborného lesného hospodára.
V roku 2005 v k.ú.Kojšov začala Správa katastra Revíziu obnovy evidencie pozemkov (ROEP), ktorá bola ukončená až v roku 2010, kde pozemky urbariátu a hlavne vysporiadúvanie pozemkov na Kojšovskej holi zohrali dôležitú úlohu.
Na Valnom zhromaždení 5.3.2005 bolo zvolené nové predstavenstvo pod vedením predsedu Ing.Ščurku Jaroslava, Dr.Zákutný Michal-podpredseda, Fabišíková Terézia-tajomníčka, Ing.Verba Jaroslav a Mackovjak Ján – členovia. Do dozornej rady Ing.Fabišíková Dana – predsedníčka, Ing.Leško Vasil a Onderčo Ján ako členovia.
Nakoľko sa začali vykonávať výchovné zásahy – prebierky na Kojšovskej holi vybudovala sa zvážnica, ktorá prepojila Džariky a Bandovo kraje. V dňoch 9.-.10.júla 2005 bola na Urbariáte lúpež neznámym páchateľom s odcudzením trezora, finančnej hotovosti a iných predmetov v celkovej škodovej sume 13 tis. Sk.
V rokoch 2006 až 2007 sa vybudovala zvážnica v Tokárnej v dĺžke 420 bm a v spolupráci s Agrodružstvom, ML Košice, a Pavúkom Imrichom odvozná cesta na odvozné miesto (OM) Tarninka v podielovej hodnote 66 tis.Sk. Ku koncu roka 2007 sa spoločnosť v zmysle zákona zaregistrovala a začala byť platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). V rokoch 2006 – 2007 spoločnosť hľadala možnosť odkúpenia budovy pre administratívne a skladovacie účely avšak nenašla vhodný objekt a nepriaznivá situácia v roku 2008 túto aktivitu úplne zastavila.

Nakoľko v predchádzajúcom období do konca roku 2004 sa nestihlo reštitučné prinavrátenie majetku bývalej PKV 251, tento proces sa otvoril v roku 2006 počas ROEPu a bol úspešne ukončený dohodou s Agrodružstvom Gelnica a vlastníctvo k tomuto majetku bolo prinavrátené   Rozhodnutím č. C 82/2007 zo dňa 14.12.2007, ktoré vydala Správa Katastra v Gelnici. Tieto pozemky boli neskôr zapísané podľa druhu pozemku na LV 1056 ako Lesné pozemky a LV 869 ako Trvalé trávnaté plochy.
Ďalším významným krokom bolo, že spoločnosť v procese ROEPu zabezpečila zápis všetkých obhospodarovaných pozemkov do Katastra nehnuteľnosti ako Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

V roku 2008 sa začal v obchode s drevom prejavovať negatívny vplyv hospodárskej krízy, na čo spoločnosť zareagovala znížením ťažbovej činnosti,  obmedzením pestovných prác (boli predčasne prepustené robotníčky v pestovnej činnosti)  a zavedením maximálnych úsporných režimov. Nepriaznivo do toho ešte zasiahli povodne  23. až 25. júla kedy vznikli veľké škody na odvozných miestach Deravá búda a Kremenica ako aj zničená odvozná cesta Potok na celej dĺžke. Tieto škody spoločnosť odstraňovala v mesiaci august za výdatnej pomoci Obce Kojšov a prostriedkov CO SR.
V roku 2009 kedy celé Slovensko prešlo na Euromenu sa však situácia nezlepšila a spoločnosť musela urobiť razantné kroky zníženia platov na 60% po dobu 2 mesiacov a potom 80% až na dobu jedného roka. Neboli vyplácané žiadne odmeny ani prémie a ku 30.4.2009 bola zo stavu prepustená ekonómka a jej časť práce bola rozdelená na predsedu a lesníka. Mzdová a účovnícka činnosť bola ňou ďalej zabezpečovaná formou dodávateľskej činnosti teda na živnosť.
Za obdobie rokov 2008 – 2009 neboli vyplácané ani podiely na zisku členom spoločenstva, pretože spoločnosť len existenčne prežívala za cenu maximálnych úspor.

Na Valnom zhromaždení 13.3.2010 bolo zvolené nové predstavenstvo pod vedením predsedu Ing.Ščurku Jaroslava, Dr.Zákutný Michal-podpredseda, Fabišíková Terézia-tajomníčka, Kiovský Ján a Mackovjak Ján – členovia. Do dozornej rady Ing.Fabišíková Dana – predsedníčka, MVDr.Andrašková Tatiana a Onderčo Ján ako členovia. Začala sa zlepšovať situácia v odbyte dreva a spoločnosť od apríla nabehla na normálny režim. Nenarušili ho ani povodne v dňoch 31.5.-11.6., ktoré po poučení z roku 2008 spoločnosť preventívnymi opatreniami zvládla.

V roku 2011 sa vyplatili podiely za rok 2010, zakúpilo sa nové terénne vozidlo Niva 9.679 €, staré sa odpredalo v rámci verejnej súťaže, vybudovalo sa nové OM Brest a 200 m zvážnice – odvoznej cesty  za 1.934 €.  Spoločnosť sa podieľala s Obcou  Kojšov na programe Revitalizácii krajiny, výstavbe kaskád, hatí a foldrov na toku Jedlinský potok. Koncom roka bola zakúpená a do prevádzky zavedená registračná pokladňa pre príjem platieb v hotovosti.

V roku 2012 sa vykonala výstavba nového OM v Tokárnej a zvážnice Pálenice v dĺžke 1300m, ktorou sa sprístupnili mladé smrekové porasty na Kojšovskej holi za 3.750 €. Ku koncu roka po dlhých jednaniach a vybavovaniach sa 17.10.2012 uzavrela kúpna zmluva na rodinný dom rodiny Verbovej číslo 305 a priľahlú parcelu za 18 tis.€.

Spoločnosť teda investovala celoročný zisk v celkovej hodnote 21.750 € do týchto stavebných investícii a podiely na zisku podielnikom sa za rok 2012 nevyplatili.

V roku 2013 vstúpil od 1. mája do platnosti nový Zákon o pozemkových spoločenstvách č.97/2013, ktorý plne nahradil zákon č.181/1995. V tomto zákone bol zrušený inštitút „pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity“ a určil postup, podmienky a povinnosti pre zriadenie a registráciu PS s právnou subjektivitou. Spoločnosť v zmysle tejto legislatívy zvolala  transformačné Zhromaždenie na deň 6.7.2013, na ktorom za účasti notára bola prijatá Zmluva o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou a nové Stanovy. Na tomto Zhromaždení boli zvolení aj noví členovia orgánov spoločenstva a to po prvý krát formou tajného hlasovania a podľa výšky podielov s využitím výpočtovej techniky. Do výboru boli zvolení Ing.Ščurko Jaroslav, Gréckokatolícka cirkev v zastúpení Mackovjaka Jána, Ing.Leško Vasil, Kiovský Ján, a Bučková Mária. Do dozornej rady MVDr. Andrašková Tatiana, Ing.Vozár Ján a Ing.Fabišíková Dana.
Spoločnosť bola na základe návrhu zaregistrovaná dňa 2.9.2013 na Obvodnom lesnom úrade v Gelnici do Registra pozemkových spoločenstiev pod nezmeneným názvom Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov, so sídlom 055 56 Kojšov č.305, ako spoločnosť s právnou subjektivitou.
Od apríla spoločnosť vykonávala rekonštrukčné práce v zakúpenej budove v celkovej hodnote 6.814 € a dňa 15.10.2013 sa definitívne presťahovalo sídlo spoločnosti do vlastnej budovy na adrese číslo 305.
Aj napriek tomu, že koncom roku v spoločnosti vypadol harddisk na počítačovom systéme, v nákladových položkách bola navýšená daň z nehnuteľnosti a náklady na rekonštrukciu budovy,  spoločnosť dosiahla zisk, ktorý po zdanení rozdelila vo forme dividend.

Spracoval: Ing. Jaroslav Ščurko